Statut


STATUT

Fundacji pod nazwą – Fundacja na rzecz życia bez depresji i uzależnień VITRIOL

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

Fundacja pod nazwą – Fundacja na rzecz życia bez depresji i uzależnień Vitriol – zwana dalej Fundacją lub Vitriol, ustanowiona przez Adama Kota, zwanego dalej fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym w Kancelarii Notarialnej przez notariusza – Alinę Niewczas-Zajączkowską w Warszawie przy ul. Aleja Komisji Edukacji Narodowej nr. 36A w dniu 7.09.2010r ; działa na podstawie przepisów ustawy o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

§2

 1. Fundacja posiada osobowość prawną.
 2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.
 3. Siedzibą Fundacji jest Warszawa.
 4. Fundacja może tworzyć oddziały, a także przystępować do Stowarzyszeń i Fundacji

§3

 1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Dla właściwej realizacji swojego celu Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami RP.

§4

Fundacja używa pieczęci z napisem wskazującym jej nazwę i siedzibę.

§5

Fundacja może przyznawać nagrody i wyróżnienia osobom zasłużonym dla celu obranego przez Fundację lub dla samej Fundacji.

Rozdział II

CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§6

Celami Fundacji są:

 1. Udzielanie kompleksowej pomocy osobom dotkniętym chorobami i zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnieniami i ich rodzinom.
 2. Profilaktyka dla młodzieży i dorosłych oraz ogólnie pojęte działania zapobiegające zaburzeniom psychicznym i uzależnieniom.
 3. Rozwój sprawności psychicznej i fizycznej, zarówno w zakresie leczenia chorób i zaburzeń psychicznych oraz uzależnień, jak i profilaktyki.
 4. Poprawa warunków życia osób niepełnosprawnych psychicznie.
 5. Umożliwienie aktywizacji zawodowej osobom dotkniętym chorobami i zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnieniami i ich rodzinom.
 6. Działanie na rzecz akceptacji i zrozumienia chorób i zaburzeń psychicznych oraz uzależnień jako jednostek chorobowych.
 7. Uczestnictwo w tworzeniu i realizacji polityki zatrudniania i rehabilitacji oraz poprawy warunków pracy osób z zaburzeniami i chorobami psychicznymi oraz uzależnionych.
 8. Integracja osób dotkniętych chorobami i zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnieniami ze społeczeństwem.
 9. Inicjowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań w zakresie integracji i aktywizacji osób niepełnosprawnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez włączanie tych osób w projekty artystyczne, kulturalne i edukacyjne.
 10. Działanie na rzecz, rehabilitacji i leczenia, osób doświadczonych chorobami psychicznymi i/lub uzależnieniem.

§7

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie klubu z różnorodną ofertą zajęć rehabilitacyjnych, terapeutycznych i edukacyjnych.
 2. Organizowanie turnusów rehabilitacyjnych, profilaktycznych i terapeutycznych, oraz innych działań z zakresu rehabilitacji społecznej i leczniczej.
 3. Aktywizację zawodową osób z zaburzeniami psychicznymi, dotkniętych uzależnieniami oraz niepełnosprawnych psychicznie.
 4. Organizowanie i udzielanie pomocy materialnej oraz finansowej osobom z chorobami i zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnionym, znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 5. Prowadzenie dla chorych i ich rodzin grup wsparcia: terapeutycznych i samopomocowych.
 6. Działanie na rzecz promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki przez: konferencje, wykłady, sympozja, publikacje, współpracę z mediami itp.
 7. Upowszechnianie kultury fizycznej.
 8. Ułatwianie dostępu do dóbr kultury, jak kino, teatr, muzea, koncerty i inne.
 9. Organizacja czynnego wypoczynku – turystyka, wypoczynek aktywny.
 10. Diagnozowanie potrzeb osób z chorobami i zaburzeniami psychicznymi oraz uzależnionych i ich rodzin oraz poziomu ich zaspokajania.
 11. Pozyskiwanie wolontariuszy i organizacja wolontariatu pracującego na rzecz środowiska.
 12. Nawiązywanie kontaktów i współpraca z innymi organizacjami w kraju i zagranicą, o podobnym zakresie działalności
 13. Dążenie do utworzenia ośrodków o szerokim programie terapeutycznym.
 14. Prowadzenie mieszkań chronionych i treningowych.
 15. Inicjowanie i współpracę przy produkcji filmowej, teatralnej, muzycznej i działalności plastycznej, literackiej i fotograficznej.
 16. Prowadzenie i wspieranie społecznych kampanii informacyjnych przyczyniających się do realizacji celów statutowych.

§8

Dla osiągnięcia swojego celu Fundacja może wspierać osoby fizyczne oraz prawne, których działalność jest zbieżna z celem i działaniami Fundacji.

Rozdział III

MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§9

1. Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski w kwocie 1000 zł [jeden tysiąc złotych], wymieniony w akcie ustanowienia Fundacji, oraz mienie nabyte przez Fundację w czasie jej istnienia

2. Na prowadzenie działalności gospodarczej Fundacja przeznacza dodatkową kwotę 1.000 zł [słownie: jeden tysiąc złotych].

 1. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą w następujących dziedzinach:

3.1. Pozostała działalność w zakresie opieki zdrowotnej, gdzie indziej niesklasyfikowana 86.90.E,

3.2. Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób z zaburzeniami psychicznymi 87.20.Z,

3.3. Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej niesklasyfikowana 88.99.Z,

3.4. Praktyka lekarska specjalistyczna 86.22.Z,

3.5. Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane 85.59.B,

3.6. Hotele i podobne obiekty zakwaterowania 55.10.Z,

3.7. Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne 56.10.A,

3.8. Wydawanie książek 58.11.Z,

3.9. Działalność szpitali 86.10.Z,

3.10. Działalność paramedyczna 86.90.D

§10

Całość dochodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

§11

Majątek Fundacji pochodzi z:

 1. Darowizn, spadków i zapisów
 2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
 3. Subwencji osób prawnych.
 4. Dochodów z majątku stałego i ruchomego Fundacji.
 5. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
 6. Odsetek bankowych od wkładów pieniężnych.
 7. Odpłatnej działalności pożytku publicznego
 8. Dochodów z działalności gospodarczej,

a. Dochody z działalności gospodarczej Fundacji służą wyłącznie

realizacji celów statutowych.

§12

 1. Dochody pochodzące z dotacji, subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być wykorzystane na realizację celów Fundacji tylko z poszanowaniem woli spadkobierców lub donatorów.
 2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia, oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.

Rozdział IV

WŁADZE FUNDACJI

§13

Władzami Fundacji są:

 1. Rada Fundacji, zwana dalej Radą.
 2. Zarząd Fundacji, zwany dalej Zarządem.

RADA FUNDACJI

§14

 1. Rada Fundacji jest organem, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
 2. Rada składa się od dwóch do sześciu członków i wybierana jest na pięcioletnią kadencję. Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady, który kieruje jej pracami.
 3. Członków pierwszego składu powołuje Fundator. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenia składu Rady, powołuje swą decyzją Rada.
 4. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady, i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji.
 5. Członkostwo w Radzie wygasa na skutek:
  1. Dobrowolnego wystąpienia, zgłoszonego pisemnie do Przewodniczącego Rady,
  2. Utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
  3. Śmierci członka Rady.
 6. Nie można łączyć członkostwa w Radzie z członkostwem w Zarządzie.
 7. Fundator jest stałym członkiem Rady Fundacji i nie dotyczy go zapis o pięcioletniej kadencji.

§15

Do zadań Rady należy w szczególności:

 1. Wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
 2. Nadzór nad działalnością Fundacji w szczególności kontrola stanu majątkowego Fundacji,
 3. Zatwierdzanie rocznych sprawozdań Zarządu z działalności, oraz udzielanie Zarządowi absolutorium,
 4. Powoływanie i odwoływanie członków zarządu w tym Prezesa i Wiceprezesa Zarządu,
 5. Podejmowanie decyzji o połączeniu z inną Fundacją lub o likwidacji Fundacji,
 6. Podejmowanie decyzji w sprawach zmiany statutu,
 7. Ustalanie wynagrodzenia członków Zarządu, przy czym Rada może przekazać to uprawnienie Zarządowi na czas nieokreślony,
 8. Podejmowanie decyzji we wszystkich innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

§16

 1. Rada Fundacji zbiera się co najmniej raz w roku.
 2. Radę Fundacji zwołuje Przewodniczący Rady z własnej inicjatywy, albo na wniosek Zarządu, zgłoszony na piśmie.
 3. Rada Fundacji podejmuje decyzje w sprawie uchwał – zwykłą większością głosów. W razie równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
 4. Posiedzenie Rady może być zwołane w trybie nadzwyczajnym z inicjatywy Zarządu, bądź na pisemny wniosek Przewodniczącego Rady lub przynajmniej dwóch jej członków dla rozpatrzenia sprawy o szczególnym charakterze.
 5. Nadzwyczajne posiedzenie Rady winno być zwołane nie później niż 14 dni od daty zgłoszenia wniosku.
 6. Każdy członek Rady dysponuje jednym głosem.
 7. Posiedzenia Rady prowadzi Przewodniczący lub Wiceprzewodniczący.

ZARZĄD

§17

 1. Zarząd Fundacji składa się od dwóch do czterech osób, w tym Prezesa, powoływanych przez Radę Fundacji na pięcioletnią kadencję.
 2. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
 3. Pierwszy skład Zarządu powołuje Fundator.
 4. Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:
 1. Złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Rady Fundacji,
 2. Utraty praw obywatelskich na skutek skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
 3. Śmierci członka Zarządu.
 1. Zarząd Fundacji w całości lub jej poszczególni członkowie mogą być odwoływani przez Radę Fundacji przed upływem kadencji w drodze uchwały podjętej jednomyślnie przez wszystkich członków Rady.

§18

 1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
 2. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. Kierowanie działalnością Fundacji,
  2. Realizacja celów statutowych,
  3. Sporządzanie planów pracy i budżetu,
  4. Sprawowanie zarządu nad majątkiem Fundacji,
  5. Reprezentowanie Fundacji na zewnątrz,
  6. Zatrudnianie pracowników i ustalanie wysokości ich wynagrodzenia,
  7. Składanie wniosku do Rady Fundacji o zmianę statutu,
  8. Wnioskowanie do Rady Fundacji o połączenie i likwidację Fundacji,
  9. Zarząd co roku zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji roczne sprawozdanie z działalności Fundacji.

§19

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
 2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes, przesyłając informację o terminie pocztą elektroniczną, a w przypadku braku takiej możliwości listem poleconym na co najmniej siedem dni przed planowanym spotkaniem.
 3. O posiedzeniu muszą zostać poinformowani wszyscy członkowie Zarządu.
 4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów, jeśli dalsze postanowienia statutu nie stanowią inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

SPOSÓB REPREZENTACJI

§20

 1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie z zastrzeżeniem

ust. 2.

 1. W sprawach dotyczących zaciągania zobowiązań finansowych o wartości poniżej 15 000 zł [piętnaście tysięcy złotych] oświadczenia woli może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§21

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§22

 1. Fundacja może połączyć się z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
 2. Połączenie z inną fundacja nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.
 3. W sprawach połączenia z inną fundacją decyzje podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.

§23

 1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
 2. O likwidacji Fundacji Zarząd zawiadamia ministra właściwego do spraw opieki społecznej i zdrowia.
 3. Decyzję o likwidacji podejmuje Rada Fundacji, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej polowy członków uprawnionych do głosowania.
 4. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczypospolitej Polskiej organizacji o zbliżonych celach.

Statut został przyjęty dnia 10 czerwca 2015 r.

Vitriol na Facebooku