Zasady ochrony prywatności

Zasady Ochrony Prywatności (zgodne z RODO)

Fundacja Na Rzecz Życia Bez Depresji i Uzależnień Vitriol, właściciel strony fundacja-vitriol.pl dokłada wszelkich starań, aby chronić prywatność osób korzystających z serwisu. W celu realizacji zasady zgodnego z prawem, rzetelnego i przejrzystego przetwarzania danych osobowych w trakcie korzystania z naszych usług, przyjmujemy dokument zwany Zasadami Ochrony Prywatności. Zasady te określają w jaki sposób dbamy o dane osobowe i prawa naszych użytkowników i jest zgodna z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych 2016/679, z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO).

Kto jest administratorem danych?

Administratorem danych jest Fundacja Na Rzecz Życia Bez Depresji i Uzależnień Vitriol, właściciel serwisu fundacja-vitriol.pl. W razie pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz przysługujących praw użytkownika, należy skontaktować się z nami za pośrednictwem maila lub telefonicznie, korzystając z danych kontaktowych dostępnych tutaj.

Jakie dane osobowe są gromadzone i wykorzystywane przez Vitriol?

Osoby korzystające z naszego serwisu pozostają anonimowe tak długo, aż sami nie zdecydują, by podać nam swoje dane. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Vitriol wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Wypełnienie formularza kontaktowego wymaga podania informacji umożliwiających kontakt mailowy i telefoniczny. Informacje podane w formularzu są przez nas wykorzystywane do niezbędnych kontaktów z osobami wysyłającymi. Podstawa prawna: art. 6 pkt b RODO.

Czy podane informacje osobiste są udostępniane innym podmiotom?

Dane teleadresowe są udostępniane (powierzane) następującym kategoriom odbiorców:

  • uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym prokuratury, sądom, Policji, Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

Gromadzone dane teleadresowe nie będą przekazywane ani sprzedawane żadnym innym podmiotom czy osobom fizycznym niż wyżej wymienione.

W jaki sposób informacje są chronione?

Przesyłanie formularza przez użytkownika do naszych zasobów realizowane jest za pomocą bezpiecznego protokołu SSL, który istotnie zwiększa ochronę transmisji danych w sieci Internet. Informacje przechowywane są i przetwarzane przez Vitriol z zachowaniem odpowiednich środków bezpieczeństwa spełniających wymagania polskiego prawa.

Prawo do cofnięcia zgody

Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił w momencie wysyłania formularza kontaktowego i w każdym momencie korzystania z serwisu.

Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem. Podstawa prawna: art. 7 RODO

Prawo do sprzeciwu wobec wykorzystania danych

Zgodnie z RODO, użytkownikowi przysługuje:

  • prawo do żądania dostępu do swoich danych oraz otrzymywania ich kopii,
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
  • prawo do usunięcia danych (jeżeli nie ma podstaw do tego, aby dane osobowe były przetwarzane można żądać ich usunięcia),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych (można żądać ograniczenia przetwarzania danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych działań, jeżeli posiadane dane są nieprawidłowe lub przetwarzane są bezpodstawnie; lub jeżeli ich usunięcie nie jest możliwe z uwagi na potrzebę ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  • prawo do przenoszenia danych (prawo do otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych dostarczonych na podstawie zgody; można też zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi),
  • prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody Nabywcy przed jej wycofaniem,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, można złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego).

W celu wykonania swoich praw, użytkownik może skierować żądanie pod adres email: fundacjavitriol@gmail.com lub udać się do siedziby Fundacji. Przed realizacją uprawnień użytkownika, Vitriol będzie musiał odpowiednio zidentyfikować użytkownika.

Użytkownik może, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych poprzez e-mail: fundacjavitriol@gmail.com lub telefonicznie: (22) 412 45 10.

Wszystkie żądania dotyczące wglądu, poprawiania, usuwania, prawo do wniesienia sprzeciwu wykonujemy niezwłocznie, a w przypadku wydłużenia czasu reakcji (ponad 48 godzin) z powodów technicznych, powiadomimy Cię o tym.

W przypadku, gdyby użytkownik uznał ww. rozwiązania za niewystarczające, prosimy o pisemną informacje na adres: Fundacja Na Rzecz Życia Bez Depresji i Uzależnień Vitriol ul. Malawskiego 1/88, 02-641 Warszawa. Dane zbierane w trakcie korespondencji będą wykorzystywane wyłącznie do odpowiedzi na zadane pytania.

Zmiany w Zasadach Ochrony Prywatności

Stosownie do potrzeb zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian i uzupełnień w Zasadach Ochrony Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach użytkownicy zostaną poinformowani poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na głównych stronach serwisu fundacja-vitriol.pl, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać także odrębne powiadomienia na wskazany przez użytkowniów adres e-mail.

Vitriol na Facebooku